Iskolai Közösségi Szolgálat

kezek

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulóink!

 


Engedjék meg, hogy e helyen tájékoztassuk Önöket az érettségi vizsgával záruló középiskolai képzéseink során kötelezően elvégzendő iskolai közösségi szolgálatról.


Mint azt bizonyára már tudják, a 2011-es köznevelési törvény értelmében minden olyan nappali tagozaton tanuló diáknak, aki 2016 januárja után érettségizik, kötelező 50 óra iskolai közösségi szolgálatot teljesítenie.

 

MI A TÖRVÉNYI ELVÁRÁS?

közösségi szolgálatra vonatkozó legfőbb elvek, szabályok:

 50 óra szolgálatot kell teljesíteni úgy, hogy ebből – attól függően, hogy a tanuló hány tevékenységcsoportban kíván részt venni – 3-5 órát lehet felkészítésre, és további 3-5 órát feldolgozásra felhasználni.

 • A tanulót fogadó intézménnyel (ahol a szolgálat valójában zajlik) az iskola együttműködési megállapodást köt.
 • A szolgálatot a 9-11. évfolyamon kell teljesíteni – lehetőleg egyenletes elosztásban.
 • A szolgálatot teljesítő tanuló tevékenységét egy alkalommal (1 nap) legkevesebb 1, legfeljebb 3 óra időtartamban végezheti. A tanítási óra 45 percétől eltérően a közösségi szolgálatban az egy óra 60 percet jelent.
 • A közösségi szolgálat során elvégzett tevékenység óraszáma a tanév végén bekerül a tanuló bizonyítványába, az 50 órás szolgálat teljesítése után igazolást is állít ki erről az iskola. Az 50 óra teljesítése a rendes érettségi vizsga feltétele.
 • Iskolaváltáskor, illetve évismétléskor a tanuló nem veszíti el az addig teljesített óráit, azt magával viszi a másik intézménybe, évfolyamra.
 • A tanuló iskolai szünetekben, illetve hétvégén is vállalhat iskolai közösségi szolgálatot, de csak ha ezt bejelentette, és számára iskolai ügyelet biztosítható.
 • A tanuló tevékenységét az iskola (iskolai koordinátor, osztályfőnökök) figyelemmel kíséri, folyamatosan segíti.

 

HOL TELJESÍTHETŐ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT?

A törvény által meghatározott választható tevékenységi területek

  a) egészségügyi (pl. kórházakban)
  b) szociális és jótékonysági (pl. önkormányzatoknál, karitatív alapítványoknál, egyházaknál)
  c) oktatási (korrepetálás, nyelvtanulásban nyújtott segítség stb.)
  d) kulturális és közösségi (minden intézményi, települési program lehet ilyen)
  e) környezet- és természetvédelemi (környezetrendezés intézményben, településen)
  f) katasztrófavédelmi,
  g) közös sport- és szabadidős tevékenység (kisgyermekekkel, idősekkel, településen szervezett közös programokban)

 

MIT NYÚJT A MI ISKOLÁNK?

A közösségi szolgálat megszervezése Szent László Szakképző Iskola Székhelyén

A közösségi szolgálat megszervezése az iskola törvényi kötelezettsége, de annak formáját - hogy a szolgálatot milyen módon szervezi meg, ki foglalkozik a tanulók segítésével, melyik tevékenységekre, melyik évfolyamra helyeződik esetleg nagyobb hangsúly -, azt maga az iskola alakítja ki. A mi intézményünk a 2013/2014-es tanévben kezdte meg a közösségi szolgálat megszervezését. Örömmel vettük tudomásul, hogy a megelőző felmérésekből az derült ki, tanulóink, az ő szüleik és a tantestület is elfogadó a bevezetett programmal szemben. A közösségi szolgálatnak azt a célját, hogy a felnövekvő nemzedék nyitottabbá váljék a környezete, az őt körülvevő emberek és problémák iránt, mindhárom csoport fontosnak tartja. A feltételek megteremtését pályázatokba való bekapcsolódás útján is segítjük: e tanévben a TÁMOP 3.2.1 pályázat keretében olyan programba kapcsolódtunk be, ahol 45 tanulónk tudja teljesíteni a tanév végéig mind az 50 óra szolgálatát, miközben az iskola környezetrendezéshez használható eszközökhöz is jut.

ksz csoportkep
ksz

 

Alapelveink a következők:

 • Iskolánk alapelve, hogy a szolgálat kiválasztásakor a tanulónak a lehető legtöbb önkéntességet biztosítsa, vagyis mindent megtegyen, hogy a tanuló által kiválasztott területen a tanuló megkezdhesse a tevékenységet.
  Annak érdekében, hogy tanulóink olyan helyen végezhessenek szolgálatot, ahol szívesen dolgoznak, megelőzően felmérést készítünk a tanulók és a szülők körében. Ehhez igazodva kérünk fel fogadó intézményeket (települési önkormányzatokat, sport-, illetve művészeti egyesületeket, óvodákat, általános iskolákat, könyvtárat, művelődési házakat, egyházakat, szociális intézményeket stb.), amelyekkel együttműködési megállapodást kötünk.
  Szerencsére sok tanulónk kívánja saját települését, volt óvodáját, iskoláját segíteni, mellyel meggyőződésünk szerint helyi kötődései erősödnek.
 • Ha a tanuló a saját településén, egyházában, egyesületében szeretne segítő munkát végezni, az iskola minden esetben megköti a tanuló által kért szerződést (akár 1 főre is!), amennyiben van fogadókészség, és az intézmény megfelel a törvényi követelménynek (csak közhasznú szervezetek, közintézmények jöhetnek szóba, vállalkozások nem). Pillanatnyilag a megye 42 különböző önkormányzatával, egyéb intézményével van szerződésünk, tehát a választási lehetőségek száma jelentős.
 • Iskolánkban a közösségi szolgálathoz való csatlakozásnak 4 útja alakult ki, ezek közül választhatnak a diákok, attól függően, hogy mennyire szeretnének kezdeményezni.

 

1.      Az iskola kezdeményez: fogadó intézményt keres

Az iskola megkeres bizonyos intézményeket, és felkéri azokat, hogy fogadják iskolánk tanulóit. Ezeket a lehetőségeket felajánlja a tanulóknak, akik választhatnak, ameddig az egyes intézményben engedi a keret. Ezen intézmények szekszárdi székhelyűek.(Kapcsolatunk van ebben a tanévben pl. a városi Sportcsarnokkal, az I.sz. Óvoda három tagintézményével, a szekszárdi Kerékpár SE-vel, a Sportélmény Alapítvánnyal, a főiskolával. A megyei települési önkormányzatok is igen együttműködők, szerződésünk van az alábbiakkal: – Bogyiszló, Decs, Dunaszentgyörgy, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Gerjen, Grábóc, Harc, Kajdacs, Madocsa, Medina, Nagydorog, Őcsény, Sióagárd, Szakály, Szászvár, Szedres, Tolnán és Mözsön az óvodák  és a Bezerédj Szabadidő Központ., Várdomb, Zomba.)

ksz

 2.      Az iskola kezdeményez: iskolai szervezés egyes programokra (nem a teljes szolgálat idejére)

Az iskola maga is szervezhet olyan programokat, amelyekkel a helyi közösséget szolgálja, pl. az iskola akár egyedül, illetve több közelben lévő intézménnyel összefogva vállalhatja a környéke rendbetételét, megszervezhet korrepetálást, csatlakozhat a szolgálathoz illő programokhoz. Ez a forma csak korlátozott, és a résztvevők száma is az, mivel az elsődleges pedagógiai cél a külső kapcsolatépítés lenne.
ksz

3.      A tanuló és a szülő kezdeményez: intézményt keresnek

A tanuló a szülő segítségével kiválaszt egy olyan intézményt, ahova a tanuló kötődik, vagy érdeklődése arra fordul, és amelyet fogadó intézményének választana. Közösen tájékozódnak az adott intézményben a fogadókészségről, majd a leendő fogadó intézmény vezetőjének nevével, elérhetőségével keresik meg az iskolai koordinátort, aki felveszi a kapcsolatot a kiválasztott intézménnyel, megköti a szerződést, közösen megállapodnak a mentor (a fogadó intézményben a tanuló munkáját segítő) személyéről, majd a tanuló megkezdheti a munkáját. Ez a forma nálunk rendkívül népszerű, főként a tanulók saját településén működő intézményeket, egyesületeket kell itt említeni.
ksz

4.      A tanuló és a szülő kezdeményez: magánszemély segítése

A tanuló választhatja magánszemély (idős, mozgásában korlátozott személy – de nem rokon – segítését is, amennyiben ez nem követel szakszerű ápolást, megerőltető fizikai munkát, hanem a rászoruló mindennapi életvitelét segíti (pl. bevásárlás, udvar rendbetétele, szemét kivitele, beszélgetés, felolvasás stb.) Itt az iskolának körültekintően kell eljárnia a tanuló érdekében, el kell döntenünk, hogy a gondozásra szoruló egyén alkalmas-e a tanuló fogadására. Ezt a tevékenységet a tanulók legalább párosával végzik, egyedül nem tehetik meg. Ezekben az esetekben is igyekszik az iskola a településen olyan intézményt találni, aki a tanulóra odafigyel: felveszi a kapcsolatot a magánszemély orvosával, az önkormányzat szociális osztályával, szociális gondozóval - a tanuló itt sem maradhat magára. E tevékenység kevéssé népszerű, csak 2 ilyen kérés érkezett a tanulók részéről.

ksz

 • A munka megszervezésekor a magasabb évfolyamra járók élveznek elsőbbséget (nekik van ugyanis közelebb az érettségi vizsgájuk). A tapasztalatok alapján iskolánk a 10. évfolyamot tartja a legszerencsésebbnek a közösségi szolgálat nagyobb óraszámban történő végzésére, de természetesen a magukban tettvágyat érző kilencedikesek is csatlakozhatnak. Egyelőre e két évfolyam számára lesz kötelező érettségiig a szolgálatot teljesíteni.
 • Állandó kapcsolattartással igyekszünk tanulóink munkáját segíteni, problémáikat meghallgatni.

A tanuló osztályfőnöke és az iskolai koordinátor folyamatosan számon tartja, adminisztrálja a tanuló munkáját, segíti őt. Az iskolai koordinátornak hetente két fogadó órája van, amikor a tanulók hosszabb beszélgetésre is felkereshetik.

 

TAPASZTALATOK

Végül engedjék meg, hogy pár mondatot szóljak a szeptember óta összegyűlt tapasztalatokról! Örömmel mondhatom el, hogy tanulóink nagyon becsületesen dolgoznak, segítenek azokban az intézményekben, ahol szolgálatukat töltik. Csak pozitív visszajelzések érkeztek eddig. Alig van olyan esetünk, hogy a tanuló nem jelenik meg a megbeszélt időpontban a szolgálatra. Viselkedésük és a szülők segítsége is példamutató.

Az iskola nagy köszönettel tartozik a fent felsorolt önkormányzatoknak és minden partnerintézményünknek, akik vállalták a gyerekek segítését. Tantestületünk reméli, hogy a közösségi szolgálat teljesítése során tanulóink belekóstolnak a munka világába, megtapasztalják a segítő magatartás jó érzését, olyan feladatokkal szembesülnek, olyan élményekre tesznek szert, amelyeket további életükben hasznosíthatnak.

Iskolánkban már ketten is teljesítették az iskolai közösségi szolgálat törvényi előírását, elsőként Oroszi Zoltán 10.D osztályos tanuló, majd Fodor Péter 10.K osztályos tanuló felelt meg minden követelménynek.

ksz

Köszönjük minden kedves Szülőnek is, hogy gyermekét – és ezzel az iskolát is – támogatja a közösségi szolgálat elvégzésében, a tanuló számára megfelelő fogadó intézmény megtalálásában.

Kérjük, ezután is forduljanak hozzánk kérdéseikkel, kéréseikkel.

 

Orbánné Tolnai Zsuzsanna
iskolai koordinátor

Szent László Szakképző Iskola – Székhely
orbanne@szltiszk.hu

Tel: 74-529-333