TÁMOP-3.1.7-11/2

Pályázat azonosítószáma:
-    TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0276

Projekt megvalósításának kezdete: 2012. június 01.
Projekt várható fizikai befejezése: 2013. január 31.
Projekt megvalósítása: 2013. március 31.
Projektidőtartam: 8, illetve 10 hónap
Fenntartási kötelezettség: befejezéstől számított 5 év
Keletkezett dokumentumok megőrzése: 2020. december 31.
Elnyert támogatás a Székhely Intézményben: 6 millió Ft.
Támogatási intenzitás: 100%
Széchenyi terv
Projektmenedzsment:
-    projektvezető: Juhász Gábor
-    pénzügyi vezető: Patkós Istvánné

 

Főbb projekttevékenységek:

-    nyilvánosság biztosítása, tájékoztatás
-    tantestületi felkészítés
-    vezető és pedagógus továbbképzés
-    tanácsadás
-    belső, intézményi műhelymunka
-    eszközbeszerzés
-    adatszolgáltatás

 

Közreműködő munkatársak: Borbás Tamás, Talabos Gáborné, Szegedi Anikó, Huszár Andrásné, Simon Józsefné, Németh Aliz, Diószeghy Edina, Köles Valéria, Marokity István, Ferenczik Mária, Lauferné Orbán Anikó, Müllerné Taksonyi Julianna, Tóth Eszter, Ifju Ivett, Bacsóné Tajti Margit, Antus Brigitta, Muráti Beáta, Feketéné Kárpáti Tímea

Indikátorok:

-    Referenciaintézményi működésre és szolgáltatás nyújtására felkészített, továbbképzésben részt vett pedagógusok száma
-    Referenciaintézményi működésre és szolgáltatás nyújtására felkészített, továbbképzésben részt vett vezetők száma
-    Felkészített referenciaintézményi mentorpedagógusok száma

A projekt kiemelt céljai:

1.    A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra, iskolákra, kollégiumokra. Szolgáltatásaik széleskörű, területi szempontból is kiegyenlített biztosítása hozzásegíti a közoktatás minden intézményi szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalásához és honosításához az által, hogy változatos kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megismerésére és elterjesztésére.

2.    A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek.

3.    A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Közreműködnek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.

4.    A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír, azaz tanulmányozható és elemeiben honosítható. Ez a jellegzetességük lehetővé teszi, hogy több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlatot is felkínáljanak, vagyis a sokoldalúság eredendő tulajdonságuk. Erősségeik alapján egyes referencia-területekhez sorolhatók, de akár több referenciaterületen is kínálnak adaptálható mintákat.

5.    A horizontális tanulási alkalmakat regionális, térségi, kistérségi, mikrotérségi szinten egyaránt, részint önszerveződő módon, részint az országosan és regionálisan kiépülő hálózatkoordináció segítségével kell folyamatosan biztosítani.

6.    A referencia-intézmények felkészítésével kialakuló rendszer ösztönzi a pedagógusok változatos intézményközi együttműködését. Ezáltal a referencia-intézményi mentorpedagógusok innovációs tapasztalatai hasznosulnak a velük kapcsolatba kerülő partner intézményekben is.

7.    A konstrukció támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy értékalapú, a hazai pedagógiai hagyományt a korkívánatokkal és a nemzetközi innováció értékeivel ötvöző országos referencia-intézményi hálózat jöjjön létre. A kialakuló referencia-intézményi hálózat önfejlesztő intézményi gyakorlata és korszerű nevelési alapokon nyugvó pedagógiai kultúrát közvetítő értékei az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe vonhatja, mely eddig távol maradt az innovációtól.


A projekt részcéljai:

1.    A pályázat célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények – intézményi fejlesztési tervük alapján – felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

2.    A közoktatási intézmények körében alakuljon ki a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer

3.    A referencia-intézményi szolgáltatások ellátásához álljon rendelkezésre megfelelő számú referencia-intézményi mentor-pedagógus.

4.    A konstrukció keretében felkészülünk a hálózati együttműködések és partnerkapcsolatok kialakítására és továbbfejlesztésére, PR-tevékenységekkel és a hatékony kommunikáció biztosítását szolgáló feladatokkal.

 

Fogalommagyarázat:

Jó gyakorlat: A közoktatás fejlesztésére vonatkozóan a "Jó gyakorlat" olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésében megtapasztalható. Több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért eredményesen adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható. Az átvett innováció a továbbiakban a felhasználók által is elismert szolgáltatásként képes működni.

Referencia-intézmény: Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

Szaktanácsadó: A szaktanácsadó, tanácsadó hasonlóan a szakértőhöz köznapi értelemben olyan, a témához értő, szakmai tapasztalatokkal bíró jól felkészült személy, aki az intézmények vezetőinek, vezető és fontos munkatársainak, munkatársak csoportjainak hivatásszerűen nyújt támogatást, segítséget céljaik megvalósításához, tevékenységük, fejlesztéseik, önálló irányításához, eredményesebb ellátásához. A szaktanácsadói, tanácsadói munka jellege segítő, fejlesztő.

Új Széchenyi Terv (ÚSZT): helyzetelemzést, stratégiát, a tervezett fejlesztési területek prioritásait, azok konkrét céljait és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi források megjelölését tartalmazó dokumentum, melyet a Magyar Köztársaság készít 2011-től az Európai Unió programozási irányelveinek, célkitűzéseinek megfelelően, a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítésére, a kiemelt szükségletekre figyelemmel. Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint hazánk versenyképességének javítása áll. A tízéves gazdaságstratégia kijelöli azokat a kitörési pontokat és a hozzájuk kapcsolódó programokat, amelyek biztosítják Magyarország hosszú távú fejlődését.

 

Projekt előrehaladása

 

 Tanulóink a gondnokság alá vett terület egy részén (Kölcsey lakótelep lépcsőházainak bejárata) takarítottak.

támop

támop

támop